Resevillkor som text från 1 januari 2017

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige som gäller från den 1 januari 2017. Samma resevillkor finns även som pdf.

Resevillkor från den 1 januari 2017 pdf

Innehåll

Resevillkorens tillämpning
Definitioner
Linjesträckning, tidtabeller, taxor
Färdbevis
Kontroll och tilläggsavgift
Ersättning vid försening
Allmänna föreskrifter för resan
Handbagage
Cykel
Sällskapsdjur mm
Resenärens ansvar
Hittegods
Särskild service till personer med funktionsnedsättning
Övriga ansvarsfrågor

I. Resevillkorens tillämpning
1.1 Dessa resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår
av 1.3-1.4 nedan, för Resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings
Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren
reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras
Resenärer i samband med Resor mellan och inom Sydlänen.

1.2 Dessa resevillkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers
rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd
är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och
skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.
1.3 a) Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans
särskilda resevillkor för Resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns
hänvisning i dessa resevillkor.
b) Resor med Resplus-biljett omfattas av särskilda resevillkor och köpvillkor, se
www.samtrafiken.se
c) För Resor köpta i Skånetrafikens nya prismodell gäller särskilda resevillkor, se
www.skanetrafiken.se
1.4 Resevillkoren gäller inte för:
a) Resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av Resan som
sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor
gäller, samt
b) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt
Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller, samt
c) Resor med Skärgårdstrafiken i Blekinge län, samt
d) Resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län, samt
e) Resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst

II. Definitioner
2.1 Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och en och flera transportörer har
ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller
flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara
fråga om en Resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella
transporten.
2.2 Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt Färdbevis och som reser, eller
har för avsikt att Resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.
2.3 Med ”Barn” avses Barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Se vidare 3.2.
2.4 Med ”Barn/ungdom” avses resenärer från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år (vid resor över Öresund till den dag de fyller sexton (16) år). Se vidare 3.2.
2.5 Med ”Färdbevis” avses biljetter och resekort.
2.6 Med ”Giltigt Färdbevis” avses Färdbevis utfärdat eller godkänt av Trafikhuvudman, medfört vid varje Resa, korrekt laddat, validerat och viserat, samt beträffande viss trafik kompletterat med laddnings-, aktiverings- eller inspektionskvitto.
2.7 Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Blekinge län, Hallands län,
Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med
Öresundståg med Västtrafik, Västra Götalands län.
2.8 Med ”Trafikhuvudman”/”Trafikhuvudmännen” avses i pluralformen Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.
2.9 Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.
2.10 Med ”Försening” avses tidsskillnaden mellan den tidpunkt då en Resenär skulle ha anlänt till slutdestinationen enligt den offentliggjorda tidtabellen och Resenärens
verkliga, eller förväntade, ankomsttid.

III. Linjesträckning, tidtabeller, taxor
3.1 Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell och taxor och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen
kan också förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc.
Vid var tid gällande linjesträckning, tidtabeller och taxor finns angivna på respektive
Trafikhuvudmans hemsida.
3.2 Taxan bestäms av Resenärens Färdbevis och ålder. Vid tveksamhet om ålder ska
legitimation kunna uppvisas. I annat fall betalas vuxenavgift. Två (2) Barn under
sju (7) år får Resa gratis (undantaget platsreservationsavgift) med Resenär som
har Giltigt Färdbevis för vuxen. Ytterligare barn under sju (7) år eller ensamåkande
barn under sju (7) år betalar avgift för Barn/Ungdom. Lokala avvikelser förekommer
i Hallands län samt vid Resa med Öresundståg inom Västtrafiks område – se
Hallandstrafikens samt Västtrafiks hemsida.
3.3 Periodkort för Studerande anses enligt 3.2 vara ett Giltigt Färdbevis för vuxen.

IV. Färdbevis
4.1 Ett Giltigt Färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och
deras Resenärer, där dessa resevillkor ingår.
4.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa ett Giltigt Färdbevis.
4.3 Giltigheten för Färdbevis varierar beroende på Resans längd och omfattar angivna
zoner eller områden, i angiven riktning.
4.4 Uppehåll under Resan, och övergång, får göras inom Färdbevisets giltighetstid.
Påstigning på sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse
till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra
sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen. Lokal
avvikelser förekommer i Jönköpings län– se Jönköpings Länstrafiks hemsida.
4.5 Vid vissa Resor måste laddnings-, aktiverings- eller inspektionskvitto kunna uppvisas tillsammans med resekort med period eller kvitto tillsammans med reskassa,
se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.
4.6 Mobilbiljett eller SMS-biljett ska, för att räknas som giltigt Färdbevis, vara köpt
och i förekommande fall aktiverad före ombordstigning. Resenären ansvarar för
att mobilbiljett eller SMS biljett kan viseras under hela Resan.
4.7 Resekort med period gäller för Resa inom för kortet angivna zoner och områden.
Vid delbetalning, kontant eller med resekort med reskassa, av Resa som är längre
än giltigheten för resekortet med period, erläggs avgift från och med sista zonen
på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på
kortet. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge län, Jönköpings län samt vid Resa
med Öresundståg inom Västtrafiks område
– se Blekingetrafikens, Jönköpings Länstrafiks samt Västtrafiks hemsida.

4.8 Färdbevis kan köpas på Trafikhuvudmännens försäljningsställen. Biljett kan i vissa fall även köpas i anslutning till Resan i biljettautomater, appar eller, då möjlighet till köp ombord finns, på fordon. I de fall det är möjligt att köpa biljett med kontanter ombord är Trafiktjänsteman inte skyldig att växla mer än 100 kronor. För
mer information om betalsätt i respektive län – se respektive Trafikhuvudmans
hemsida.

4.9 Där möjlighet till köp ombord på fordon finns, kan ombordpris förekomma eller en extra ombordavgift uttas. Ombordavgift på tåg uttas dock inte av Resenär som
p.g.a. funktionsnedsättning, tekniskt fel på biljettautomat eller avsaknad av automat/
försäljningsställe inte kunnat lösa Giltigt Färdbevis före ombordstigning.
4.10 I kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning kan biljett inte lösas med reskassa på resekort.

Kontroll och tilläggsavgift
4.11 Den som inte kan visa Giltigt Färdbevis vid kontroll, ska, enligt lag (SFS 1977:67)
om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om f.n. 1000
kronor utöver avgiften för biljett. Lokal avvikelse förekommer i Västra Götalands
län – se Västtrafiks hemsida.
4.12 Trafikhuvudmännen har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att
Resenären har ett Giltigt Färdbevis. Resenären är vid en kontroll skyldig att för
Trafiktjänsteman visa upp, eller lämna över, Giltigt Färdbevis tillsammans med
eventuella kompletterande handlingar t.ex. ID och studentlegitimation. I de fall
sådana handlingar inte kan uppvisas har Trafikhuvudmännen rätt att utställa
tilläggsavgift.
4.13 Resenär, vars Giltiga Färdbevis eller kompletterande handlingar, t.ex. studentlegitimation,
är registrerat i mobiltelefon, är skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Resenär ansvarar för att mobilbiljett,
SMS-biljett samt kompletterande handlingar kan viseras under hela Resan. Se
vidare 4.6.
4.14 Missbruk av Färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till omhändertagande
eller indragning av Färdbeviset samt tilläggsavgift. Lokal avvikelse förekommer i
Jönköpings län 0– se Jönköpings Länstrafiks hemsida.
4.15 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad
som anges i dessa resevillkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas
och cykel, som ingen gör anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemannens
försorg.
4.16 Resande som nekar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avvisas
från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.
Återköp m.m.
4.17 Resenär ansvarar själv för sitt Färdbevis.
4.18 Enkelbiljetter eller reskassa på resekort återköps inte. Mot uppvisande av
resekort med period eller reskassa ersätter Trafikhuvudmännen kort som skadats
utan eget vållande. Lokal avvikelse förekommer i Kalmar län – se Kalmar Länstrafiks
hemsida.
4.19 För Färdbevis inhandlade via internet gäller separata köpvillkor, se villkoren för
respektive Trafikhuvudmans webbshop och andra aktuella försäljningskanaler via
internet.
4.20 Period på resekort kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Period på resekort med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län samt i Jönköpings län– se Kalmar Länstrafiks och Jönköpings Länstrafiks hemsida.
4.21 Resenären får frånträda köp av en period på resekort, om Trafikhuvudmännens
trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med
fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för
Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en period på resekort, har Resenären
rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet.
I de fall Resenär önskar frånträda köp av period på resekort ska kortet
återlämnas till den Trafikhuvudman som sålt Resenärens kort.

V. Ersättning vid försening

5.1 Vid försening eller inställd avgång har Resenär rätt till prisavdrag eller ersättning
för annan transport – se vidare information om Förseningsersättning på respektive
Trafikhuvudmans hemsida.
5.2 Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Färdbevis.
5.3 Om Färdbevis sålts av annan än Trafikhuvudman, ska reklamation ske till den
Trafikhuvudman som är verksam på den avreseort där Resan började.
5.4 Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som
sjukdom, vistelse på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av
om resenären, har reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom 2
månader efter det att Resan avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid
anses ha lämnats i rätt tid.

VI. Allmänna föreskrifter för resan
6.1 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1193:1 617) och från tid till annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma
gäller beträffande Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte
rättar sig efter dessa riskerar att bli avvisad från fordonet och därmed förlora
rätten till Resa och återbetalning av avgift för Färdbevis.
6.2 Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 6.16
nedan, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att
personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i
trafiken, kan nekas påstigning.
6.3 På- och avstigning får normalt endast ske vid station eller hållplats. Om på- och
avstigning måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas.
När ett fordon är i rörelse får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller
öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.
6.4 Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig
avsikt att följa med. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning
om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen.
6.5 I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens
områden är det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka
larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande, eller på annat
sätt hindra trafiken.
6.6 Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på Trafikhuvudmännens fordon.
6.7 Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten på Trafikhuvudmännens
fordon och i lokaler eller andra utrymmen, belägna inomhus eller under jord, som
är avsedda att användas av den som reser med Trafikhuvudmännen.
6.8 Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte
uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra
Resenärers egendom inte uppkommer.
För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer i
Hallands och Blekinge län - se Hallandstrafikens respektive Blekingetrafikens
hemsida.
6.9 Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.d. får inte användas under Resa på sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.
6.10 Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.d. är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.
6.11 Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas vid Resa med Trafikhuvudmännens fordon.
6.12 Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.
6.13 Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd.

Handbagage
6.14 Handbagage, väska eller föremål, av skäligt omfång som lätt kan bäras av den
resande, får medföras utan kostnad. Handbagage ska förvaras under stol, i knät,
på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan
Resenär. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar
blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre Handbagage, eller Handbagage som sticker
ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla.
6.15 Hopfällbar cykel samt mikrobike räknas som Handbagage.
6.16 Som handbagage får inte medföras:
a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga,
smittbärande och frätande ämnen,
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild
från vapnet,
c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller
som kan förorsaka skada,
d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om
Sällskapsdjur m.m.

Cykel
6.17 I mån av plats får en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg mot uppvisande av giltig cykelbiljett.
6.18 I mån av plats får en (1) tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och
Pågatåg mot uppvisande av två (2) stycken giltiga cykelbiljetter. På Krösatåg kan
inte tandemcykel medföras.
6.19 På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får
även varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtagas i mån av plats mot
uppvisande av giltig cykelbiljett. På övriga tågsträckor kan varucykel, trehjulig
vuxencykel och cykelkärror inte medtagas.
6.20 Segway anses i dessa resevillkor inte vara en cykel och får inte tas med på buss
och tåg.
6.21 Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning
om sådan finns.
6.22 För närmare information angående cyklar på regionbuss hänvisas till respektive
Trafikhuvudman.
6.23 Cykel får inte tas med på stadsbuss eller när trafik körs av taxi.
Barnvagn
6.24 I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett
utrymme. Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för
barnvagn finns ska denna användas.
6.25 Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.
6.26 För barnvagn som används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en
avgift som motsvarar en cykelbiljett.
Sällskapsdjur mm
6.27 Två (2) hundar eller andra Sällskapsdjur per Resenär, som kan tas med utan
olägenhet för annan Resenär, får tas med vid Resa utan kostnad, och ska färdas
i avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans
anvisningar. Sällskapsdjur ska under Resa vara kopplat eller förvaras i för
ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser.
När Resa körs med taxi gäller särskilda regler – kontakta respektive Trafikhuvudman
för information.
6.28 Resenär med Sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller
nekad påstigning, om Sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan Resenär
eller Trafiktjänsteman.
6.29 Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet.
6.30 Vid Resa över Öresund får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur
eller väska medföras kostnadsfritt. För större hundar och andra sällskapsdjur
betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Resenär får
medföra högst en (1) hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda
bestämmelser gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.
Resenärens ansvar
6.31 Resenär ska själv ha uppsikt över sina väskor, cykel, barnvagn, rullstol, sällskapsdjur
eller annat medfört handbagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller
stöld av Handbagage, liksom för skador som Handbagaget förorsakar fordonet,
Trafiktjänsteman, annan Resenär eller annan Resenärs egendom.
6.32 För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan
Resenär eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört handbagage
enligt ovan, ska den Resenär som medfört handbagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen
skadeslös för sådan kostnad.

Hittegods
6.33 Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan
som Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

VII. Särskild service till personer med funktionsnedsättning
7.1 Resenär med funktionsnedsättning har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman
i samband med betalning av Resa på tåg eller buss. Resenär med
funktionsnedsättning har rätt att, utan tillägg, köpa biljett ombord på tåg.
7.2 Resenär med funktionsnedsättning har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman
under Resa ombord på tåg eller buss samt vid på- och avstigning.
Assistansen omfattar även hjälp med max 2 (två) handbagage som tillsammans
väger max 20 kilo.
7.3 Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång
mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten
mellan 2-24 timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman
för mer information. Lokal avvikelse förekommer i Skåne län – se Skånetrafikens
hemsida.
7.4 Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans,
samt även upplysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokad vid byte respektive
ankomst.
7.5 Resenär, som har beställt ledsagning, ska komma till anvisad plats vid den
tidpunkt som avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska
Resenären komma till den anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord
avgångstid.
7.6 I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel
medtas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm
brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med
styre (elscooter) får endast medföras på tåg.
7.7 Under Resa ska rullstolen placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss
med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen.
Under Resa får Resenär färdas sittande i rullstol.
7.8 När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns,
ska denna användas av Resenären under hela Resan. Trafiktjänsteman ska tillse
att rullstol spänns fast då utrustning för detta finns.
7.9 Närmare information för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
avseende möjlighet att Resa, gällande trafiktjänsternas tillgänglighet och om
förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur fordon kan fås via respektive
Trafikhuvudman.

VIII. Övriga ansvarsfrågor
Person- och sakskada
8.1 Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens
trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen, Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares
rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för
tågresenärer.
Allmän ansvarsbegränsning
8.2 Utöver ansvaret för försening och vissa person- och sakskador enligt dessa
allmänna resevillkor, är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till
skador som orsakats av grov vårdslöshet från Trafikhuvudmännens sida.

IX. Personuppgifter
9.1 Trafikhuvudmännen samlar in personuppgifter – namn, postadress, e-mail, telefonnummer,
bankuppgifter e dyl. som Resenärer frivilligt lämnar t.ex. i samband
med att Resenärer köper biljetter och kort via internet, vid återköp, vid utfärdande
av tilläggsavgift, vid begäran av förseningsersättning, vid registrering på
Mina sidor/Kundklubb eller vid annan kontakt med en Trafikhuvudman. Den Trafikhuvudman
som samlar in personuppgifter är personuppgiftsansvarig i enlighet
med personuppgiftslagen (1998:204).
Trafikhuvudmännen behöver behandla insamlade personuppgifter för att kunna
fullfölja och administrera åtagande gentemot Resenärerna enligt dessa resevillkor.
Genom att en Resenär lämnar sina personuppgifter för registrering samtycker
Resenären till att Trafikhuvudmännen behandlar uppgifterna för de ändamål som
framgår av dessa resevillkor.
En Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt och efter skriftlig
ansökan få information om vilka personuppgifter om Resenären som Trafikhuvudmännen
behandlar. Resenären kan även begära att Trafikhuvudmännen rättar
personuppgifter eller ställa frågor rörande Trafikhuvudmännens personuppgiftsbehandling.
Vidare kan Resenären neka behandling av personuppgifter för direkt
marknadsföringsändamål. Sådan skriftlig ansökan kan ställas till den Trafikhuvudman
som samlat in personuppgifterna.

Dessa resevillkor gäller för samtliga resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings
Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.
Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.


Har du frågor om resevillkoren är du välkommen att kontakta oss.
Blekingetrafiken blekingetrafiken.se
0455-569 00
Hallandstrafiken hallandstrafiken.se
0771-33 10 30
Jönköpings Länstrafik jlt.se
0771-44 43 33
Kalmar Länstrafik klt.se
010-21 21 000
Länstrafiken Kronoberg lanstrafikenkron.se
0771-76 70 76
Skånetrafiken
0771-77 77 77
Västtrafik vasttrafik.se vasttrafik.se
0771-41 43 00