Villkor för Skånetrafikens företagskonto

Dessa villkor (”företagsvillkoren”) gäller för köp hos Skånetrafiken (organisationsnummer: 232100-0255).

Dessa villkor gäller då ett företag eller annan organisation använder sig av Skånetrafikens, org. nr 232100-0255, tjänst ”företagskonto”. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.
För det fall företaget direkt eller indirekt tar betalt av den resenär som tar emot biljett gäller även särskilda villkor enligt punkten ”Villkor för vidareförsäljning av biljetter” nedan.

Skapa och använda företagskonto

Den som skapar och använder ett företagskonto ska vara behörig att köpa biljetter på företagets bekostnad. Skapande av företagskonto samt tilldelning av behörighet för biljettköp direkt i appen signeras med Mobilt BankID. Företaget är betalningsansvarigt gentemot Skånetrafiken för de köp och beställningar av biljetter som sker i företagets namn inom ramen för tjänsten ”företagskonto”. Företaget är själva ansvariga för att administrera vilka personer som är behöriga och därmed har rätt att i förtagets namn köpa biljetter via företagstjänsten eller direkt i appen. 
Företaget får ta del av information avseende de biljetter som köpts genom företagskontot, bl.a. vem som genomfört köpet.
Oaktiverad biljett som är köpt och skickad från företagskontot kan återkallas av företaget upp till 30 dagar efter biljetten sänts till resenären. Det är endast administratören som kan återkalla biljetter genom att logga in på företagskontot på Skånetrafikens hemsida. Återkallad biljett krediteras företaget.
Företaget får annullera och återköpa köpta biljetter.

Biljetter

Köpt biljett tillhör företaget och inte den enskilde personen, t.ex. en anställd, som genomför resan.
För de biljetter som köps via tjänsten ”företagskonto” tillämpas de priser som gäller enligt Skånetrafikens vid köpet gällande prislista.
Resor som görs på biljetter köpta genom tjänsten ”företagskonto” följer Skånetrafikens allmänna resevillkor. Den köpta biljetten används i appen Skånetrafiken eller kopplas till ett reskort. För appen gäller tillämpliga villkor.

Kontoregistrering och Konto

Genom att behörig medarbetare loggar in med Mobilt BankID på Skånetrafiken.se/Företagsportalen får företaget tillgång till tjänster som att köpa och skicka biljett via Skånetrafikens företagskonto eller möjlighet att tilldela användare behörighet att själva, i företagets namn, köpa biljetter i appen.
Vid registrering av organisationsnumret hämtas företagets adressuppgifter från inlösande bank. Vid registrering ska firma/namn, organisationsnummer, e-postadress och faktureringsadress anges.
Företaget ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på företagskontot.

Avregistrering och återkallande av behörighet

Företaget ansvarar för att meddela Skånetrafiken om dess företagskonto ska tas bort. Avregistrering skickas till Skånetrafiken senast 10 dagar innan kontot ska upphöra. E-postadressen är foretag@skanetrafiken.se.
Företaget ansvarar för eventuella köp till dess att kontot är borttaget.
Företaget ansvarar för att ta bort en viss persons administrationsbehörighet att i företagets namn köpa biljetter vid t ex anställnings upphörande. 
Företaget ansvarar för eventuella köp till dess att administratören är borttagen.

Villkor för vidareförsäljning av biljetter

Dessa villkor gäller då företaget använder sig av Skånetrafikens, org. nr 232100-0255, tjänst ”köp och skicka biljett” och direkt eller indirekt tar betalt av den person som biljett skickas till. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.
För att tjänsten ”köp och skicka biljett” ska kunna användas krävs att företaget har ett företagskonto samt att slutkund antingen har appen Skånetrafiken installerad, har en mobiltelefon som kan ta emot sms eller har ett reskort För dessa tjänster gäller tillämpliga villkor. För slutkundens resa gäller Skånetrafikens allmänna resevillkor.
Företaget får i enlighet med dessa villkor via tjänsten ”köp och skicka biljett” sälja biljetter till slutkund. Företaget bestämmer självständigt det pris slutkund ska erlägga för biljett. Priset ska dock vara skäligt. Företaget ska på tydligt sätt informera slutkund om hur stort påslag som görs i förhållande till om samma biljett köpts direkt av Skånetrafiken.
Företaget har inte rätt till någon provision eller annan ersättning från Skånetrafiken med anledning av att det säljer biljetter via tjänsten ”köp och skicka biljett”.
Företaget får endast använda Skånetrafikens varumärke i sin marknadsföring om Skånetrafiken på förhand lämnat sitt skriftliga godkännande.

Betalning

Vid köp av biljett med Skånetrafikens företagskonto kan betalning endast ske mot faktura.

Återköp 

Återköp av oaktiverad biljett kan ske inom 30 dagar, återbetalningen regleras genom kredit på nästa faktura. I de fall detta inte blir möjligt genom att t ex att inga nya köp sker återbetalas skulden först efter 3 månaders inaktivitet av kontot på kundens egen begäran.

Faktura

Skånetrafiken samarbetar med Svea Ekonomi AB (”Svea Ekonomi”) för fakturabetalning.
Vid betalning mot faktura överlåter Skånetrafiken sin fordran på betalning till Svea Ekonomi och betalning ska ske till Svea Ekonomi enligt uppgifter som anges på fakturan.
Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar.
För att betalning mot faktura ska kunna ske ska företaget godkännas vid den kreditprövning som utförs av Svea Ekonomi.
Vid försenad betalning debiteras företaget dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om för närvarande sextio (60) kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Villkor vid resa köpt i Skånetrafikens nya biljettsystem

Kundservice gällande resor och företagskonto:
Skånetrafikens kundservice: 
Telefon: 0771 – 77 75 75
E-post: via webbformulär på skanetrafiken.se
Adress: Skånetrafikens kundservice Dockplats 26 205 25 Malmö
Kundservice gällande betalning mot faktura (Svea Ekonomi AB):
Mejl: kundtjänst.sveawebpay@sveaekonomi.se
Telefon: 08-51 49 31 13

Ändrade villkor

Skånetrafiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Skånetrafiken förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten ”företagskonto”, t.ex. tjänsten ”köp och skicka biljett”.   

Ansvar

Skånetrafiken strävar efter att den tjänst som omfattas av dessa villkor alltid ska vara fullt fungerande. Företaget som nyttjar tjänsterna ”företagskonto” och/eller ”köp och skicka biljett” kan inte begära ersättning eller på annat sätt få kompensation för det fall aktuell tjänst inte skulle vara fullt funktionerande.