Spårväg Lund C - ESS

Den 13 december 2020 började spårvagnslinjen mellan Lund C och ESS köra i Lund.

Den 13 december 2020 började spårvagnslinjen mellan Lund C och ESS köra i Lund. 

 • Spårvagn Lund C-ESSär i trafik sedan december 2020. Läs mer om spårvagnen i Lund här.
 • Håll ögon och öron öppna - nu kör spårvagnen i full hastighet. Från den 9 september 2020 testkör spårvagnen i full hastighet. När spårvagnarna tidigare har synts ute på spåret trafiken har gått långsamt och varit sporadisk. Från och med nu intensifieras testtrafiken och spårvagnen kommer att synas regelbundet och köra i full hastighet. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
  Här kan du läsa mer om hur du förhåller dig till spårvagnen.  
 • Nu är två av sju spårvagnar på plats i Lund. Åsa-Hanna har fått sällskap av Sfinxen. 
 • Den 29 juli 2020 kom den första spårvagnen, Åsa-Hanna till Lund. Spårvagnen seglade med båt från Spanien till Göteborg. Därifrån åkte hon lastbil den sista biten till den nybyggda spårvagnsdepån i Lund. Nu kommer hon att utföra tester inne i spårvagnsdepån. Det dröjer ytterligare några veckor till dess vi får se henne ute i spårvagnsspåret. Här kan ni läsa mer om hur du ska förhålla dig till spårvagnen i trafiken. 
 • Spårvagnsdepån i Lund är nu färdig och väntar på att ta emot de första spårvagnarna. 
 • De politiska styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS har beslutat att ny trafikstart för spårvagnarna i Lund är den 13 december 2020. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Den 10 oktober informerades den politiska styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS om att den planerade trafikstarten den 16 augusti riskeras. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Den 16 april beslutade styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS om att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020. Läs mer här. 
 • Den 22 mars kungjordes vad Lunds sju spårvagnar ska heta. Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo Grammaticus och Åsa-Hanna ger namn åt spårvagnarna. Läs mer om spårvagnsnamnen här
 • Den 21 juni signerade Skånetrafiken och det spanska företaget CAF avtal för de sju vagnar som ska trafikera Spårväg Lund C–ESS. Så här ska spårvagnen se ut.
 • Den 21 maj 2018 beslutade Kollektivtrafiknämnden att föreslå Regionstyrelsen att tilldela medel till spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund. Läs mer här

Vad är Spårväg Lund C - ESS?

Lunds kommun och Region Skåne har tecknat ett genomförandeavtal för att bygga en spårväg mellan Lund C och ESS. Det blir Skånes första spårväg i modern tid. Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken.
Spårvägen möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen, Brunnshög. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen. På sikt räknar Lunds kommun med ytterligare 50 000 människor som bor eller arbetar längst med stråket.
Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder.
2017 togs det första spadtaget och spårväggsbygget är igång. 2020 är det trafikstart för spårväg Lund C - ESS.

Projektet i korthet

Linjesträckningen:

 • Lund C till Science Village/ESS.
 • Sträckan består av ca 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser.
 • I översiktsplanen finns det fler möjliga spårvägslinjer utpekade, bland annat till Dalby och till Staffanstorp. Tidplanen för dessa är dock oklar.

Stadsmiljö och infrastruktur:

 • Spårvägen är tydligt utformad och lättillgänglig.
 • Banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.
 • Ta del av gestaltningstankarna för spårvägen.
 • Investeringskostnad för infrastrukturen på 776 mkr delas mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och Sverigeförhandlingen.

Vagnar:

 • Moderna vagnar: längd ca 30 m, bredd 2,65 m, luftburen kontaktledning.
 • Praktisk kapacitet: ca 160 resenärer.
 • Systemet försörjs med 5 likriktarstationer, utplacerade längs med sträckan.
 • Vagnleverantör samt vagnmodell är inte ännu bestämd.
 • Ta del av designkoncept för utformning av vagnar och hållplatser.
 • Bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken.

Trafik:

 • Spårvagnar avgår inledningsvis var 7,5 minut under rusningstid.
 • Ingen biltrafik i banan, endast i korsningar.
 • Spårvagnar ska gå på eget utrymme i gatumiljön och ska inte blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager.

Depå:

 • Byggs i närheten av ESS.
 • Beräknad kostnad - ca 200 mkr, som Region Skåne står för.

Tidplan:

 • Byggstart av infrastrukturen - årsskiftet 2016-2017.
 • Infrastrukturen klar - slutet av 2018.
 • Planerad trafikstart - december 2020.

Läs mer på projeketets hemsida  www.spårväglund.se