Skånetrafikens trygghetskameror

På Skånetrafikens bussar, tåg, spårvagnar och på våra kundcenter samt på vissa platser i kollektivtrafiken sitter trygghetskameror uppsatta. Även inne på Skånetrafikens Kundcenter finns det kameraövervakning. Region Skåne är personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Kroppskameror

Skånetrafikens samarbetspartner som kör våra tåg, spårvagnar och bussar samt utför kontrollantverksamhet kan i vissa fall använda sig av kroppskameror. En kroppsburen kamera filmar det som finns framför den person som bär den, när den sätts igång. Denna kamera spelar även in ljudet.

Information om kameraövervakning

På de ställen där det finns kameraövervakning i vår trafik, finns en bild på en kamerasymbol uppklistrad, ett så kallat piktogram. Denna bild ska sitta på någon av dörrarna när du kliver ombord, går in på ett kundcenter eller på en av väggarna till hållplatsens väderskydd. Inom en snar framtid kommer piktogrammen kompletteras med information utefter de riktlinjer som tagits fram av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) gällande kamerapiktogram och information gällande kameraövervakningen. Du ska på plats kunna se bl.a. vem som är personuppgiftsansvarig samt kontaktuppgifter, information om dina rättigheter och vilka nummer du kan ringa för vidare information om övervakningen.

Vad används filmerna till?

Filmmaterial får lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis Polismyndigheten, om uppgifterna behövs för att utreda brott. Polismyndigheten inkommer då med en begäran till Skånetrafiken om utlämning. All handläggning diarieförs.

Material från kamerabevakning får även vid begäran lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.

Skånetrafiken har särskilda instruktioner för utlämning av film från kameraövervakning och våra trafikföretag har fått instruktioner gällande filmning och restriktioner kring utlämning av film från kamerorna ombord fordonen. 

Vad är syftet med kameraövervakningen?

Vi på Skånetrafiken vill att du som reser med oss ska känna dig trygg och säker i kollektivtrafiken. Vi använder oss därför av trygghetskameror för att förebygga och förhindra brott och olyckor. Skånetrafiken har laglig grund att bedriva kamerabevakning då vi utför en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att Skånetrafiken enligt lag har rätt att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. 

Hur länge sparas filmerna?

Bildmaterial sparas upp till 14 dagar på krypterade lagringsmedia. Endast vid begäran om utlämning tas bildmaterial ut och hanteras av ett begränsat antal medarbetare.

Dina rättigheter

Bilder där du kan kännas igen räknas som personuppgifter. Men varken trafikföretagen eller Skånetrafiken kan söka igenom alla filmer från kamerabevakning på alla våra fordon, eftersom vi inte använder automatisk bildigenkänning. Vi kan därför inte svara på frågan om du finns med på någon övervakningsfilm, och kan inte heller söka fram och radera filmer där du finns med.

Om du har frågor eller synpunkter på hur Skånetrafiken och våra trafikföretag hanterar kamerabevakning och dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till oss på mejl: dataskydd@skanetrafiken.se.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Läs mer på www.imy.se.

Region Skåne (orgnr 232100-0255) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. För mer information om hur Region Skåne arbetar med personuppgifter, se www.skane.se/personuppgifter.