Extra insatser för serviceresor

Många som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning.

Beslut om att tillfälligt frångå regelverket angående samordning av Serviceresor

I dagsläget finns inga restriktioner för att åka sjukresor eller färdtjänst, men för att värna förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset beslutas att tillfälligt frångå regelverket angående samordning av serviceresor.

Skånetrafikens affärsområde Serviceresor vidtar därför en tidsbegränsad åtgärd för att minska risken för smittspridning genom att från och med 1 oktober 2020 till och med 31 mars 2021. Beslutet kan komma att förlängas.

För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras. I samråd med smittskyddsläkare har en prioriteringsordning tagits fram.

Den prioritering som kommer att tillämpas:

  1. Sjukresor bokas utan samåkning, i första hand till 31 mars 2021.
  2. Fasta sjukresor till sjukvården exempelvis dialys eller cytostatikabehandlingar bokas utan samåkning.
  3. Sjukresor som bokas på tjänstekundnummer bokas utan samåkning om sjukvårdspersonalen inte gör en annan bedömning.
  4. Färdtjänstresor för kunder 70 år eller äldre ska bokas utan samåkning.
  5. Planerade/fast färdtjänstresor ska optimeras i samåkning.
  6. För övriga färdtjänstresor ska samåkning undvikas i möjligaste mån och utifrån resurstillgång.

Sjukresor för drive-in-provtagning

Nu införs så kallade provtagningsresor som innebär att du som serviceresekund transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. 
På detta sätt så slipper du gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen. Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.

Rutin för resor med misstänkt smittade

Serviceresor har tillsammans med ett av våra trafikföretag en lösning för resor med kunder som har konstaterats vara smittade av covid-19, samt kunder som vården misstänker kan vara smittade.

Smittade serviceresekunder reser i dedikerade stora serviceresefordon som är till för enbart dessa kunder. Förarna är frivilliga och har fått relevant specialutbildning av vården.

Vi hoppas att detta känns tryggt och säkert för alla, både kunder och förare. Övriga fordon kommer inte att bokas med kunder som misstänks vara smittade.

Kunder som reser sjukresor utanför Skåne kan få ersättning för egen bil

På grund av pandemin gör vi fler insatser för att undvika trängsel.

Från och med 5 november till 31 december kan du som reser sjukresor utanför Skåne få ersättning för egen bil. Ersättning för resa med egen bil är 17 kr/mil och det krävs att vården styrker vårdbesöket.

Detta är en tidsbegränsad avvikelse från regelverket.

Beslut om ersättning vid försening

Från och med 1 december betalas ingen ersättning ut till resenärer vid försening av överflyttningsresor mellan olika vårdinstanser, konsultations-, permissions- och resor med covidfordon. Denna förändring gör vi på grund av att pandemin medfört ökat tryck på serviceresefordonen.

För mer information:

Kontakta serviceresors kundtjänst 0771-77 44 33